แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
   หลักสูตร : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต-2558

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
    3 (3-0-6)
105104 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 FUNDAMENTAL PHYSICS
    4 (4-0-8)
105194 ปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
    1 (0-3-0)
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
    3 (2-2-5)
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
 THINKING FOR DEVELOPMENT
    3 (3-0-6)
202213 โลกาภิวัตน์
 GLOBALIZATION
    3 (3-0-6)
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102115 หลักเคมี
 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
    4 (4-0-8)
102116 ปฏิบัติการหลักเคมี
 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
    1 (0-3-0)
104110 เซลล์วิทยาพื้นฐาน
 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
    4 (4-0-8)
104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY LABORATORY
    1 (0-3-1)
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 MAN AND ENVIRONMENT
    3 (3-0-6)
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
    3 (3-0-6)
601102 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์
 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
    2 (2-0-4)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102105 เคมีอินทรีย์
 ORGANIC CHEMISTRY
    3 (3-0-6)
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
    1 (0-3-0)
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
 MAN AND TECHNOLOGY
    3 (3-0-6)
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
 MAN AND CULTURE
    3 (3-0-6)
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
601101 บทนำทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
 INTRODUCTION TO BASIC MEDICAL SCIENCE
    2 (2-0-4)
601103 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1
 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
    2 (2-0-4)
601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1
 MEDICAL RURAL STUDIES I
    2 (0-6-3)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
116200 คัพภะวิทยา
 EMBRYOLOGY
    2 (2-0-4)
116210 จุลชีววิทยาทางการแพทย์และทันตแพทย์
 MEDICAL AND DENTAL MICROBIOLOGY
    5 (4-3-9)
116211 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์และทันตแพทย์
 MEDICAL AND DENTAL IMMUNOLOGY
    3 (2-3-5)
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
901201 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 1: การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากส่วนบุคคลและครอบครัว
 FAMILY AND COMMUNITY ORAL HEALTH I:INDIVIDUAL AND FAMILY ORAL HEALTH PROMOTION
    2 (1-3-3)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
109209 ชีวเคมีทางการแพทย์
 MEDICAL BIOCHEMISTRY
    4 (3-3-7)
116204 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
 PRINCIPLES OF MEDICAL PHARMACOLOGY
    3 (3-0-6)
116205 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 1
 INTEGUMENTARY SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE I
    3 (2-3-5)
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 ENGLISH FOR CAREERS
    3 (3-0-6)
601200 พยาธิวิทยาทั่วไปและพยาธิวิทยาคลินิก
 GENERAL PATHOLOGY AND CLINICAL PATHOLOGY
    3 (2-3-5)
601201 เวชพันธุศาสตร์
 MEDICAL GENETICS
    2 (2-0-4)
601202 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2
 SKIN AND INTEGUMENTARY SYSTEM II
    1 (1-0-2)
601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2
 MEDICAL RURAL STUDIES II
    1 (0-3-1)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
116206 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1
 MUSCULOSKELETAL SYSTEM I
    3 (2-3-5)
116207 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2
 MUSCULOSKELETAL SYSTEM II
    3 (2-3-5)
116208 ระบบประสาท 1
 NERVOUS SYSTEM I
    4 (3-3-7)
116209 ระบบประสาท 2
 NERVOUS SYSTEM II
    4 (3-3-7)
601203 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3
 MUSCULOSKELETAL SYSTEM III
    2 (1-3-3)
601204 ระบบประสาท 3
 NERVOUS SYSTEM III
    2 (1-3-3)
601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3
 MEDICAL RURAL STUDIES III
    1 (0-3-1)
901202 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 2 : การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของชุมชน
 FAMILY AND COMMUNITY ORAL HEALTH II: COMMUNITY ORAL HEALTH PROMOTION
    2 (1-3-3)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
116301 ระบบทางเดินหายใจ 1
 RESPIRATORY SYSTEM I
    4 (3-3-7)
116302 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1
 CARDIOVASCULAR SYSTEM I
    4 (3-3-7)
601300 ระบบทางเดินหายใจ 2
 RESPIRATORY SYSTEM II
    2 (1-3-3)
601301 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2
 CARDIOVASCULAR SYSTEM II
    2 (1-3-3)
601307 พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการมนุษย์
 BEHAVIOR AND DEVELOPMENT OF HUMAN
    1 (1-0-2)
601308 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2
 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE II
    2 (2-0-4)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
109302 โภชนาการและเมแทบอลิซึม
 NUTRITION AND METABOLISM
    1 (1-0-2)
116303 ระบบย่อยอาหาร 1
 DIGESTIVE SYSTEM I
    3 (2-3-5)
116308 พิษวิทยาทางการแพทย์
 MEDICAL TOXICOLOGY
    1 (1-0-2)
116309 ระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ
 REPRODUCTIVE AND URINARY SYSTEMS
    3 (3-0-6)
601302 ระบบย่อยอาหาร 2
 DIGESTIVE SYSTEM II
    2 (1-3-3)
601309 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4
 MEDICAL RURAL STUDIES IV
    1 (0-3-1)
902301 สุขภาพช่องปากเด็ก 1: พัฒนาการอวัยวะช่องปาก
 CHILDREN ORAL HEALTH I: DEVELOPMENT OF ORAL TISSUES
    2 (1-3-3)
902302 สุขภาพช่องปากเด็ก 2: การดูแลสุขภาพช่องปาก
 CHILDREN ORAL HEALTH II: ORAL HEALTH CARE IN CHILDREN
    2 (1-3-3)
902303 สุขภาพช่องปากวัยรุ่น
 ADOLESCENT ORAL HEALTH
    2 (1-3-3)
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
116306 ระบบต่อมไร้ท่อ 1
 ENDOCRINE SYSTEM I
    2 (2-0-4)
116307 ระบบเลือด 1
 HEMATOPOIETIC SYSTEM I
    2 (2-0-4)
601305 ระบบต่อมไร้ท่อ 2
 ENDOCRINE SYSTEM II
    1 (1-0-2)
601306 ระบบเลือด 2
 HEMATOPOIETIC SYSTEM II
    2 (1-3-3)
601310 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3
 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE III
    2 (2-0-4)
601311 เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์
 MEDICAL ETHIC AND CRITICAL THINKING
    1 (1-0-2)
601314 ทักษะคลินิกทางการแพทย์
 CLINICAL MEDICAL SKILL
    2 (1-3-3)
903301 สุขภาพช่องปากผู้ใหญ่
 ADULT ORAL HEALTH
    2 (2-0-4)
903302 ทักษะทางคลินิกทันตกรรม
 CLINICAL SKILL DEVELOPMENT IN DENTISTRY
    2 (0-6-3)
904301 สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
 ELDERLY ORAL HEALTH
    2 (2-0-4)
รวม  10  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
901401 วิทยาการโรคฟันผุ 2: การจัดการและป้องกัน
 CARIOLOIGY II: MANAGEMENT AND PREVENTION
    2 (1-3-3)
902401 วิทยาการโรคฟันผุ 1 : พยาธิสภาพ
 CARIOLOGY I : PATHOLOGY
    2 (1-0-2)
902402 สุขภาพช่องปากเด็ก 3: การรักษา
 CHILDREN ORAL HEALTH III: TREATMENT
    3 (2-3-5)
903401 รังสีวิทยาช่องปาก
 ORAL RADIOLOGY
    1 (1-0-2)
903402 วิทยาการโรคฟันผุ 3: ทันตกรรมบูรณะ
 CARIOLOGY III: RESTORATIVE DENTISTRY
    3 (2-3-3)
904401 ปริทันตวิทยา 1 : พยาธิสภาพ
 PERIODONTOLOGY I : PATHOLOGY
    2 (1-0-2)
904402 ปริทันตวิทยา 2 : การจัดการและรักษา
 PERIODONTOLOGY II : MANAGEMENT AND TREATMENT
    2 (1-3-3)
904403 วิทยาเอ็นโดดอนต์
 ENDODONTICS
    3 (2-3-5)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
901402 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 3: วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก
 FAMILY AND COMMUNITY ORAL HEALTH III: ORAL EPIDEMIOLOGY
    2 (1-3-3)
901403 ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
 RESEARCH METHODOLOGY IN ORAL HEALTH SCIENCE
    2 (1-3-3)
901404 ทันตกรรมพอเพียง
 SUFFICIENCY DENTISTRY
    1 (1-0-2)
903403 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 1: พยาธิสภาพ
 ORAL HARD TISSUE DISEASES AND DISORDERS I: PATHOLOGY
    2 (1-3-3)
903404 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 2: ศัลยศาสตร์ช่องปาก
 ORAL HARD TISSUE DISEASES AND DISORDERS II: ORAL SURGERY
    2 (1-3-3)
904404 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 1: พยาธิสภาพ
 ORAL SOFT TISSUE LESIONS AND DISEASES I: PATHOLOGY
    2 (1-3-3)
904405 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 2: การพิเคราะห์และรักษา
 ORAL SOFT TISSUE LESIONS AND DISEASES II: DIAGNOSIS AND TREATMENT
    2 (1-3-3)
904406 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 3: ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 ORAL HARD TISSUE DISEASES AND DISORDERS III: ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
    2 (1-3-3)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
901405 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 4: การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน
 FAMILY AND COMMUNITY ORAL HEALTH IV: ORAL HEALTH PROMOTION IN SCHOOL
    3 (1-6-4)
901406 จริยศาสตร์และความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพทันตแพทย์
 ETHICS AND PROFESSIONALISM IN DENTISTRY
    1 (1-0-2)
902403 ทันตกรรมฟื้นฟู 1: ทันตกรรมบดเคี้ยว
 ORAL REHABILITATION I: MASTICATORY SCIENCES
    2 (1-3-3)
902404 ทันตกรรมฟื้นฟู 2: ทันตกรรมจัดฟัน
 ORAL REHABILITATION II: ORTHODONTICS
    2 (1-3-3)
904407 ทันตกรรมฟื้นฟู 3: ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
 ORAL REHABILITAION III: FIXED PROSTHODONTICS I
    2 (1-3-3)
904408 ทันตกรรมฟื้นฟู 4: ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
 ORAL REHABILITAION IV: FIXED PROSTHODONTICS II
    2 (1-3-3)
904409 ทันตกรรมฟื้นฟู 5: ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน
 ORAL REHABILITAION V: REMOVABLE PARTIAL PROSTHODONTICS
    2 (1-3-3)
904410 ทันตกรรมฟื้นฟู 6: ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก
 ORAL REHABILITAION VI: COMPLETE DENTURE
    2 (1-3-3)
904411 ทันตกรรมฟื้นฟู 7: ทันตกรรมรากเทียม
 ORAL REHABILITAION VII: IMPLANTOLOGY
    1 (1-0-2)
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.