แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : 
   สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศา%
   หลักสูตร : ชีววิทยา หลักสูตรก้าวหน้า

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
103101 แคลคูลัส 1
 CALCULUS I
    4 (4-0-8)
104101 หลักชีววิทยา 1
 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
    4 (4-0-8)
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
    3 (2-2-5)
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103102 แคลคูลัส 2
 CALCULUS II
    4 (4-0-8)
104108 หลักชีววิทยา 2
 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
    4 (4-0-8)
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 MAN AND ENVIRONMENT
    3 (3-0-6)
105101 ฟิสิกส์ 1
 PHYSICS I
    4 (4-0-8)
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 PHYSICS LABORATORY I
    1 (0-3-0)
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102113 เคมีพื้นฐาน 2
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
    4 (4-0-8)
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
    3 (3-0-6)
103141 วิธีเชิงสถิติ
 STATISTICAL METHODS
    3 (3-0-6)
105102 ฟิสิกส์ 2
 PHYSICS II
    4 (4-0-8)
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
 MAN AND TECHNOLOGY
    3 (3-0-6)
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
 PHYSICS LABORATORY II
    1 (0-3-0)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102220 เคมีอินทรีย์ 1
 ORGANIC CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
102221 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
108201 จุลชีววิทยา
 MICROBIOLOGY
    4 (4-0-8)
108202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 MICROBIOLOGY LABORATORY
    1 (0-3-0)
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
 THINKING FOR DEVELOPMENT
    3 (3-0-6)
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104203 พันธุศาสตร์
 GENETICS
    4 (4-0-8)
104204 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
 GENETICS LABORATORY
    1 (0-3-0)
104211 ชีววิทยาของเซลล์
 CELL BIOLOGY
    4 (4-0-8)
109201 ชีวเคมี
 BIOCHEMISTRY
    4 (4-0-8)
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี
 BIOCHEMISTRY LABORATORY
    1 (0-3-0)
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
 MAN AND CULTURE
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104221 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY
    4 (4-0-8)
104222 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY LABORATORY
    1 (0-3-0)
104241 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
    4 (4-0-8)
104242 ปฏิบัติการการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY LABORATORY
    1 (0-3-0)
202213 โลกาภิวัตน์
 GLOBALIZATION
    3 (3-0-6)
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104312 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
 MOLECULAR CELL BIOLOGY
    2 (2-0-4)
104323 สรีรวิทยาของพืช
 PLANT PHYSIOLOGY
    4 (4-0-8)
104324 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
 PLANT PHYSIOLOGY LABORATORY
    1 (0-3-0)
104331 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
 INVERTEBRATE ZOOLOGY
    4 (4-0-8)
104332 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
 INVERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
    1 (0-3-0)
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 ENGLISH FOR CAREERS
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
 VERTEBRATE ZOOLOGY
    4 (4-0-8)
104334 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
 VERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
    1 (0-3-0)
104335 ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
 DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF PLANTS AND ANIMALS
    2 (2-0-4)
104336 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
 DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF PLANTS AND ANIMALS LABORATORY
    1 (0-3-0)
104351 นิเวศวิทยา
 ECOLOGY
    4 (4-0-8)
104352 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
 ECOLOGY LABORATORY
    1 (0-3-0)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
 SCIENCE COLLOQUIUM
    1 (1-0-6)
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
    3 (3-0-6)
103106 ชีวสถิติ
 BIOSTATISTICS
    2 (2-0-4)
104361 วิวัฒนาการ
 EVOLUTION
    4 (4-0-8)
104390 โครงงาน
 SENIOR PROJECT
    3 (0-9-0)
104391 เตรียมสหกิจศึกษา
 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
    1 (1-0-3)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104491 สหกิจศึกษา
 COOPERATIVE EDUCATION
    8 (0-0-0)
104492 โครงการวิจัย
 RESEARCH PROJECT
    8 (0-24-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104490 สัมมนา
 SEMINAR
    1 (0-3-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  1  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.