หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  : ท.บ. :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
 หลักสูตร : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต-2558

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Course กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202107 - 1 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 (2-2-5)
202211 - 1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
202212 - 1 MAN AND CULTURE
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
202213 - 1 GLOBALIZATION
 โลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
203101 - 1 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
203102 - 1 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
203203 - 1 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
203204 - 1 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
203305 - 1 ENGLISH V
 ภาษาอังกฤษ 5
3 (3-0-6)
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 General Education Course (Science and Mathematics Course) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103113 - 1 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
104113 - 1 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
105113 - 1 MAN AND TECHNOLOGY
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.4 General Education Course (Social Sciences and Humanities Course) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114100 - 1 SPORT AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
2 (1-2-4)
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202261 - 1 RELIGION FOR LIFE
 ศาสนากับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
202262 - 1 BUDDHADHAMMA
 พุทธธรรม
2 (2-0-4)
202291 - 1 MODERN MANAGEMENT
 การจัดการสมัยใหม่
2 (2-0-4)
202292 - 1 TECHNOPRENEUR
 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202354 - 1 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทำงาน
2 (2-0-4)

 2 Area of Concentration Course หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 252
 2.1 Science and Mathematics Course กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 19
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102105 - 1 ORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
102106 - 1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-0)
102115 - 1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 หลักเคมี
4 (4-0-8)
102116 - 1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการหลักเคมี
1 (0-3-0)
104110 - 2 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 เซลล์วิทยาพื้นฐาน
4 (4-0-8)
104111 - 2 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพื้นฐาน
1 (0-3-1)
105104 - 1 FUNDAMENTAL PHYSICS
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
4 (4-0-8)
105194 - 1 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
 ปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1 (0-3-0)

 2.2 Medical Science กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 75
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
109209 - 1 MEDICAL BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีทางการแพทย์
4 (3-3-7)
109302 - 1 NUTRITION AND METABOLISM
 โภชนาการและเมแทบอลิซึม
1 (1-0-2)
116200 - 1 EMBRYOLOGY
 คัพภะวิทยา
2 (2-0-4)
116204 - 1 PRINCIPLES OF MEDICAL PHARMACOLOGY
 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
3 (3-0-6)
116205 - 1 INTEGUMENTARY SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE I
 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 1
3 (2-3-5)
116206 - 1 MUSCULOSKELETAL SYSTEM I
 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1
3 (2-3-5)
116207 - 1 MUSCULOSKELETAL SYSTEM II
 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2
3 (2-3-5)
116208 - 1 NERVOUS SYSTEM I
 ระบบประสาท 1
4 (3-3-7)
116209 - 1 NERVOUS SYSTEM II
 ระบบประสาท 2
4 (3-3-7)
116210 - 2 MEDICAL AND DENTAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาทางการแพทย์และทันตแพทย์
5 (4-3-9)
116211 - 2 MEDICAL AND DENTAL IMMUNOLOGY
 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์และทันตแพทย์
3 (2-3-5)
116301 - 1 RESPIRATORY SYSTEM I
 ระบบทางเดินหายใจ 1
4 (3-3-7)
116302 - 1 CARDIOVASCULAR SYSTEM I
 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1
4 (3-3-7)
116303 - 1 DIGESTIVE SYSTEM I
 ระบบย่อยอาหาร 1
3 (2-3-5)
116306 - 1 ENDOCRINE SYSTEM I
 ระบบต่อมไร้ท่อ 1
2 (2-0-4)
116307 - 1 HEMATOPOIETIC SYSTEM I
 ระบบเลือด 1
2 (2-0-4)
116308 - 1 MEDICAL TOXICOLOGY
 พิษวิทยาทางการแพทย์
1 (1-0-2)
116309 - 2 REPRODUCTIVE AND URINARY SYSTEMS
 ระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ
3 (3-0-6)
601101 - 1 INTRODUCTION TO BASIC MEDICAL SCIENCE
 บทนำทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
2 (2-0-4)
601200 - 1 GENERAL PATHOLOGY AND CLINICAL PATHOLOGY
 พยาธิวิทยาทั่วไปและพยาธิวิทยาคลินิก
3 (2-3-5)
601201 - 1 MEDICAL GENETICS
 เวชพันธุศาสตร์
2 (2-0-4)
601202 - 1 SKIN AND INTEGUMENTARY SYSTEM II
 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2
1 (1-0-2)
601203 - 1 MUSCULOSKELETAL SYSTEM III
 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3
2 (1-3-3)
601204 - 1 NERVOUS SYSTEM III
 ระบบประสาท 3
2 (1-3-3)
601300 - 1 RESPIRATORY SYSTEM II
 ระบบทางเดินหายใจ 2
2 (1-3-3)
601301 - 1 CARDIOVASCULAR SYSTEM II
 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2
2 (1-3-3)
601302 - 1 DIGESTIVE SYSTEM II
 ระบบย่อยอาหาร 2
2 (1-3-3)
601305 - 1 ENDOCRINE SYSTEM II
 ระบบต่อมไร้ท่อ 2
1 (1-0-2)
601306 - 1 HEMATOPOIETIC SYSTEM II
 ระบบเลือด 2
2 (1-3-3)

 2.3 Profession Course กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพแพทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 17
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
601102 - 1 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์
2 (2-0-4)
601103 - 1 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1
2 (2-0-4)
601104 - 1 MEDICAL RURAL STUDIES I
 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1
2 (0-6-3)
601205 - 1 MEDICAL RURAL STUDIES II
 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 2
1 (0-3-1)
601206 - 1 MEDICAL RURAL STUDIES III
 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 3
1 (0-3-1)
601307 - 1 BEHAVIOR AND DEVELOPMENT OF HUMAN
 พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการมนุษย์
1 (1-0-2)
601308 - 1 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE II
 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2
2 (2-0-4)
601309 - 1 MEDICAL RURAL STUDIES IV
 ชนบทศึกษาทางการแพทย์ 4
1 (0-3-1)
601310 - 1 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE III
 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3
2 (2-0-4)
601311 - 1 MEDICAL ETHIC AND CRITICAL THINKING
 เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์
1 (1-0-2)
601314 - 1 CLINICAL MEDICAL SKILL
 ทักษะคลินิกทางการแพทย์
2 (1-3-3)

 2.4 Dental Profession Course กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพทันตแพทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 141
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
901201 - 1 FAMILY AND COMMUNITY ORAL HEALTH I:INDIVIDUAL AND FAMILY ORAL HEALTH PROMOTION
 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 1: การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากส่วนบุคคลและครอบครัว
2 (1-3-3)
901202 - 1 FAMILY AND COMMUNITY ORAL HEALTH II: COMMUNITY ORAL HEALTH PROMOTION
 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 2 : การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของชุมชน
2 (1-3-3)
901401 - 1 CARIOLOIGY II: MANAGEMENT AND PREVENTION
 วิทยาการโรคฟันผุ 2: การจัดการและป้องกัน
2 (1-3-3)
901402 - 1 FAMILY AND COMMUNITY ORAL HEALTH III: ORAL EPIDEMIOLOGY
 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 3: วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก
2 (1-3-3)
901403 - 1 RESEARCH METHODOLOGY IN ORAL HEALTH SCIENCE
 ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
2 (1-3-3)
901404 - 1 SUFFICIENCY DENTISTRY
 ทันตกรรมพอเพียง
1 (1-0-2)
901405 - 1 FAMILY AND COMMUNITY ORAL HEALTH IV: ORAL HEALTH PROMOTION IN SCHOOL
 สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน 4: การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน
3 (1-6-4)
901406 - 1 ETHICS AND PROFESSIONALISM IN DENTISTRY
 จริยศาสตร์และความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพทันตแพทย์
1 (1-0-2)
901501 - 1 FORENSIC SCIENCES IN DENTISTRY
 ทันตนิติวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
901601 - 1 RESEARCH PROJECT IN ORAL HEALTH SCIENCE
 โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
6 (0-30-8)
901602 - 1 ORAL HEALTH CLINIC III: COMMUNITY HOSPITAL
 คลินิกสุขภาพช่องปาก 3: โรงพยาบาลชุมชน
6 (0-18-9)
901603 - 1 INNOVATIONS IN ORAL HEALTH SCIENCE
 นวัตกรรมวิทยาการสุขภาพช่องปาก
2 (2-0-4)
902301 - 1 CHILDREN ORAL HEALTH I: DEVELOPMENT OF ORAL TISSUES
 สุขภาพช่องปากเด็ก 1: พัฒนาการอวัยวะช่องปาก
2 (1-3-3)
902302 - 1 CHILDREN ORAL HEALTH II: ORAL HEALTH CARE IN CHILDREN
 สุขภาพช่องปากเด็ก 2: การดูแลสุขภาพช่องปาก
2 (1-3-3)
902303 - 1 ADOLESCENT ORAL HEALTH
 สุขภาพช่องปากวัยรุ่น
2 (1-3-3)
902401 - 1 CARIOLOGY I : PATHOLOGY
 วิทยาการโรคฟันผุ 1 : พยาธิสภาพ
2 (1-0-2)
902402 - 1 CHILDREN ORAL HEALTH III: TREATMENT
 สุขภาพช่องปากเด็ก 3: การรักษา
3 (2-3-5)
902403 - 1 ORAL REHABILITATION I: MASTICATORY SCIENCES
 ทันตกรรมฟื้นฟู 1: ทันตกรรมบดเคี้ยว
2 (1-3-3)
902404 - 1 ORAL REHABILITATION II: ORTHODONTICS
 ทันตกรรมฟื้นฟู 2: ทันตกรรมจัดฟัน
2 (1-3-3)
902501 - 1 ORAL HEALTH CLINIC I : ORTHODONTICS
 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1 : ทันตกรรมจัดฟัน
2 (0-6-3)
902502 - 1 ORAL HEALTH CLINIC I: CHILDREN ORAL HEALTH
 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: สุขภาพช่องปากสำหรับเด็ก
5 (0-15-7)
903301 - 1 ADULT ORAL HEALTH
 สุขภาพช่องปากผู้ใหญ่
2 (2-0-4)
903302 - 1 CLINICAL SKILL DEVELOPMENT IN DENTISTRY
 ทักษะทางคลินิกทันตกรรม
2 (0-6-3)
903401 - 1 ORAL RADIOLOGY
 รังสีวิทยาช่องปาก
1 (1-0-2)
903402 - 1 CARIOLOGY III: RESTORATIVE DENTISTRY
 วิทยาการโรคฟันผุ 3: ทันตกรรมบูรณะ
3 (2-3-3)
903403 - 1 ORAL HARD TISSUE DISEASES AND DISORDERS I: PATHOLOGY
 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 1: พยาธิสภาพ
2 (1-3-3)
903404 - 1 ORAL HARD TISSUE DISEASES AND DISORDERS II: ORAL SURGERY
 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 2: ศัลยศาสตร์ช่องปาก
2 (1-3-3)
903501 - 1 CLINICAL DECISION MAKING AND TREATMENT PLANNING IN ORAL HEALTH CARE
 การวางแผนการรักษาสุขภาพช่องปาก
2 (1-3-3)
903502 - 1 ORAL HEALTH CLINIC I: DIAGNOSTICS AND RADIOLOGY
 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: การตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและรังสีวิทยา
5 (0-15-7)
903503 - 1 ORAL HEALTH CLINIC I: RESTORATIVE DENTISTRY
 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ทันตกรรมบูรณะ
5 (0-15-7)
903504 - 1 ORAL HEALTH CLINIC I: ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
5 (0-15-7)
903601 - 1 ORAL HEALTH CLINIC II: HOLISTIC ORAL HEALTH CARE
 คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพช่องปากองค์รวม
6 (0-18-9)
904301 - 1 ELDERLY ORAL HEALTH
 สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
904401 - 1 PERIODONTOLOGY I : PATHOLOGY
 ปริทันตวิทยา 1 : พยาธิสภาพ
2 (1-0-2)
904402 - 1 PERIODONTOLOGY II : MANAGEMENT AND TREATMENT
 ปริทันตวิทยา 2 : การจัดการและรักษา
2 (1-3-3)
904403 - 1 ENDODONTICS
 วิทยาเอ็นโดดอนต์
3 (2-3-5)
904404 - 1 ORAL SOFT TISSUE LESIONS AND DISEASES I: PATHOLOGY
 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 1: พยาธิสภาพ
2 (1-3-3)
904405 - 1 ORAL SOFT TISSUE LESIONS AND DISEASES II: DIAGNOSIS AND TREATMENT
 โรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 2: การพิเคราะห์และรักษา
2 (1-3-3)
904406 - 1 ORAL HARD TISSUE DISEASES AND DISORDERS III: ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
 โรคเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก 3: ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
2 (1-3-3)
904407 - 1 ORAL REHABILITAION III: FIXED PROSTHODONTICS I
 ทันตกรรมฟื้นฟู 3: ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
2 (1-3-3)
904408 - 1 ORAL REHABILITAION IV: FIXED PROSTHODONTICS II
 ทันตกรรมฟื้นฟู 4: ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
2 (1-3-3)
904409 - 1 ORAL REHABILITAION V: REMOVABLE PARTIAL PROSTHODONTICS
 ทันตกรรมฟื้นฟู 5: ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน
2 (1-3-3)
904410 - 1 ORAL REHABILITAION VI: COMPLETE DENTURE
 ทันตกรรมฟื้นฟู 6: ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก
2 (1-3-3)
904411 - 1 ORAL REHABILITAION VII: IMPLANTOLOGY
 ทันตกรรมฟื้นฟู 7: ทันตกรรมรากเทียม
1 (1-0-2)
904501 - 1 ORAL HEALTH CLINIC I : PERIODONTICS
 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1 : ปริทันตวิทยา
5 (0-15-7)
904502 - 1 ORAL HEALTH CLINIC I: ENDODONTICS
 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: วิทยาเอ็นโดดอนต์
5 (0-15-7)
904503 - 1 ORAL HEALTH CLINIC I: FIXED PROSTHODONTICS
 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ฟันเทียมชนิดติดแน่น
5 (0-15-7)
904504 - 1 ORAL HEALTH CLINIC I: REMOVAL PROSTHODONTICS
 คลินิกสุขภาพช่องปาก 1: ฟันเทียมชนิดถอดได้
5 (0-15-7)
904601 - 1 ORAL HEALTH CLINIC III: GENERAL HOSPITAL
 คลินิกสุขภาพช่องปาก 3: โรงพยาบาลทั่วไป
6 (0-18-9)
904617 - 1 ORAL HEALTH CLINIC II: ORAL HEALTH CARE OF MEDICALLY COMPROMISED PATIENT
 คลินิกสุขภาพช่องปาก 2: สุขภาพช่องปากสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
3 (0-18-5)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรี (เปิดสอนเป็นเลือกเสรีเพิ่มเติม 903602-903613)หน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.