หลักสูตร
  คลิกที่ตัวเลขระดับการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อปริญญา โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียน
    สำนักวิชา 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  109010101580ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต-2558 2986 2.00
  109010101581ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต-2558 2986 2.00
  109010101582ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต-2558 2986 2.00
  109010101601ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต-2560(2558) 2986 2.00
  109010101602ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต-2560(2558) 2986 2.00
0
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.