27/3/2558 5:24:02
 
 
ข่าวประกาศ

        ข่าว นัดหมาย ปัญหาการลงทะเบียน จากอาจารย์/สำนักวิชา คลิกที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบที่นี่
เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-018, 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.การสอนชดเชยวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2558
ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 นี้ เป็นการสอนชดเชยวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 โดยใช้ตารางเรียนของวันจันทร์มาทำการสอนปกติ แต่อาจมีบางห้องที่ต้องปรับย้ายห้องเรียน สามารถตรวจสอบได้จากตารางหน้าห้องเรียนหรือคลิกที่ <<<ตารางการย้ายห้องวันที่ 29 มีนาคม 2558>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2558
 2.รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประเมินการสอนภาค 2/2557
ตามที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการการสอนโดยจัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษานั้น เพื่อเป็นการขอบคุณแก่นักศึกษาที่เสียสละเวลาเข้าประเมินฯ มหาวิทยาลัยจึงจัดทำเสื้อยืดมอบให้แก่ผู้เข้าประเมินที่ลำดับลงท้ายด้วยเลขศูนย์ ภาคการศึกษาละ 100 ตัว โดยในภาคการศึกษา 2/2557
<<ผู้โชคดีมีรายชื่อดังเอกสารแนบ>>
ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เสียสละทั้งที่ได้รับเสื้อและไม่ได้รับเสื้อ และขออวยพรให้การเสียสละเวลานี้ส่งผลให้ทุกท่านสอบผ่านและได้เกรดสูงในเทอม 3/2557 นี้ อนึ่ง อาจารย์ที่ถูกประเมินจะเห็นเพียงผลประเมิน ไม่สามารถรู้ข้อมูลนักศึกษาที่เข้าประเมินได้
ประกาศโดย   หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2558
 3.ลงทะเบียนบัตรเข้าชั้นเรียน
นักศึกษาทุกคนที่ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาก่อนภาค 3/2556 หรือมีวันออกบัตรก่อน 1 ม.ค. 2557 และยังไม่เคยนำบัตรมาลงทะเบียน ให้นำบัตรมาดำเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้ในการตรวจสอบเข้าชั้นเรียนและกิจกรรมอื่นๆในมหาวิทยาลัย ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเช็คชื่อเข้าเรียนได้ สามารถมาดำเนินการได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ (อาคารเรียนรวม2) เวลา 08:45 - 16:30 ทุกวันทำการ
- ลงทะเบียนด้วยการวางบัตรที่เครื่องอ่านบัตร 2-3 วินาที
- นักศึกษาสามารถลงทะเบียนบัตรได้ทุกคน
- นักศึกษาที่ทำบัตรใหม่ในภาค 3/2556 เป็นต้นไประบบลงทะเบียนบัตรให้แล้ว
กรณีข้อความแจ้ง “ไม่พบข้อมูลบัตร/รหัสนักศึกษา” หรือ ระบบไม่รับข้อมูล โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่
***ต้องลงทะเบียนบัตรก่อนการใช้งานอย่างน้อย 1 วัน
ให้บริการถึงวันที่ 3 เมษายน 2558
**กรณีที่เคยนำบัตรมาลงทะเบียนที่ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบแล้วสามารถใช้งานได้จนสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2558
 4.การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (EPT) ภาค 3/2557
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Web ในวิชา 900014 English Proficiency Test (EPT) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ <<แนวปฏิบัติ>> หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.3019, 3022 - 3
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2558
 5.การดำเนินการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2557 สามารถดำเนินการแจ้งจบผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 17 เมษายน 2557 พร้อมทั้งดำเนินการส่งรูปชุดครุยแจ้งจบตามวันกล่าว ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2558
 6.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาฯ และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9) ห้อง <<< F9329>>> <<< F9330>>> <<< F9332>>> <<< F9347>>> <<< F9353>>> <<< F9341>>> <<< F9345>>> <<< F9130>>> <<< F9131>>> <<< F9132>>> และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย <<< ห้องอบรม 1>>> <<< ห้องอบรม 2>>> อาคารเรียนรวม 1 <<< อาคารเรียนรวม 1>>> อาคารเรียนรวม 2 <<< อาคารเรียนรวม 2>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2558
 7.แบบสำรวจปัจจัยและความคิดเห็นเพื่อการพัฒนากระบวนการการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ด้วยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถธำรงตนและสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ โดยกระบวนการให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา นั้นถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นภาระหน้าที่หนึ่งที่อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้ง "คณะทำงานพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี" เพื่อให้กระบวนการการให้คำปรึกษาดังกล่าวมีความเป็นรูปธรรมและสามารถติดตามความก้าวหน้า และสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติหน้าที่ได้

ในการนี้ คณะทำงานเพื่อการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาฯ จึงขอความอนุเคราะห์นักศึกษาทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจปัจจัยและความคิดเห็นเพื่อการพัฒนากระบวนการการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ตามลิ้งค์ด้านล่าง)
<<คลิ้กที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจความคิดเห็น>>

โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจนี้จักนำไปประกอบการพัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป
ประกาศโดย   ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2558
 8.กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
นักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาที่ 3 / 2557 ทุกระดับการศึกษา ติดต่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาในระหว่างวันที่ เวลาดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรนอกเวลา ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น.
2. หลักสูตรปกติทุกระดับการศึกษา ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- วีดีโอแนะนำการผูกเนคไทสำหรับนักศึกษาชาย =คลิปสอนผูกเนคไท=
- รูปแบบการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
=รูปแบบการแต่งกาย ปริญญาตรี=
=รูปแบบการแต่งกาย บัณฑิตศึกษา=
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 มีนาคม 2558
 9.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557) <<<ดังรายชื่อต่อไปนี้>>> สามารถติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (1)กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ ฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และที่อยู่ที่ให้จัดส่งให้) พร้อมแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวนเงิน 50 บาท สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มาที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 10.ด่วนที่สุด !!! กรณีนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ
นักศึกษารายใดที่มีหนี้สินค้างชำระ ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 11 มี.ค. 58 (ก่อนการลงทะเบียนเรียน 3/2557) มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินทุนของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, ค่าไฟฟ้า, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ [นักศึกษาสามารถตรวจสอบหนี้สินคงค้างได้ที่ >>> http://reg.sut.ac.th เมนู "ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน"
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2558
 11.ด่วนที่สุด!!! เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557 (กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง)
1. นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้างก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557 ต้องชำระ เงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 11 มี.ค. 58 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการ ศึกษาที่ 3/2557 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ
2. หนี้สินทึ่คงค้างให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและ บัญชี (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเงินและ บัญชีจะดำเนินการปลด lock ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้)
3. หนี้สินที่ปรากฎในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 58 เป็นต้นไป จะ ไม่ถูก lock ลงทะเบียน

4. ค่าหอพัก, หนี้สินหอพัก และค่าไฟฟ้าที่ปรากฎในภาคการศึกษาที่ 3/2557 จะไม่ถูก lock ลงทะเบียน
5. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 044-224910, 044-224911, 044224912 และ 044-224103
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2558
 12.ปฏิทินชำระเงิน [สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา] ภาคการศึกษาที่ 3/2557
เพื่อให้การรับเงินชำระเงินส่วนเกินทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้รับจากทุน เช่น ค่าหอพัก, ค่าไฟฟ้า, เงินประกันทั่วไป, ค่าธรรมเนียมลดรายวิชา ฯลฯ จึงกำหนดให้ นักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ ดังนี้
1. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ไปรษณีย์ (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 12-26 มี.ค. 2558 [พร้อมนักศึกษาปกติ] ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2-12 พ.ค. 2558
2. ตัดบัญชีธนาคาร (หักจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ดังนี้ ช่วงที่ 1 เริ่มหักบัญชี วันที่ 30 มี.ค. 2558 ช่วงที่ 2 เริ่มหักบัญชี วันที่ 13 พ.ค. 2558
หากนักศึกษาทุนไม่ชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท[เริ่มปรับชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้าล่าช้า ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 58
<<<= ดูปฏิทินชำระเงินนักศึกษาทุนที่นี่>>>
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2558
 13.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 3/2557 (หักบัญชีธนาคาร)
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 26 มี.ค. 58 (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 27 มี.ค. 2558 หนี้ในระบบจะถูกตัดวันที่ 30 มี.ค. 58 และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 58 เป็นต้นไป (โดยติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2558
 14.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 3/2557
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2557 ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน ถึงวันที่ 26 มี.ค. 2558 ซึ่งวันที่ 26 มี.ค. 2558 เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพักและค่าไฟฟ้าภายในวันที่ 26 มี.ค. 2558 มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท
...<<<สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินได้ที่นี่>>>...
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2558
 15.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 22,000 บาท นั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฉบับใหม่ได้
01 : หนังสือรับรอง สำหรับนักศึกษา
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556
เอกสารจากกรมบัญชีกลาง
- : หน้าที่ 1 - : หน้าที่ 2 - : หน้าที่ 3 - : หน้าที่ 4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2552
 16.ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิตและตลาดนัดงานสหกิจศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิตและตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.30 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 ภายในงานประกอบด้วยการเปิดบูธรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำกว่า 90 แห่ง ตำแหน่งงานว่างกว่า 5,000 อัตรา การอบรมทักษาะทางอาชีพ การอบรมทักษะภาษาอังกฤษ และอื่นๆอีกมากมาย สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร 0-4422-3040
ประกาศโดย   ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2558
 17.ฟรี บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับนักศึกษา
1. ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย สำนักวิชา สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ
2. แจ้งกำหนดการที่สำคัญตามปฏิทินการศึกษา วันสอบ วันสอนชดเชย ฯลฯ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษา แจ้งผลการเรียน ฯลฯ
*** คำแนะนำการยกเลิกรับข้อความ
<<การบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา