25/5/2558 5:58:37
 
 
ข่าวประกาศ

        ข่าว นัดหมาย ปัญหาการลงทะเบียน จากอาจารย์/สำนักวิชา คลิกที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบที่นี่
เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-018, 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.การเลือกหลักสูตรนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2557
เลือกหลักสูตร ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2558 นักศึกษาสามารถตรวจสอบ
ประกาศของสำนักวิชา แพทยศาสตร์และตรวจสอบวิธีการเลือกหลักสูตรทาง internet ได้ที่นี่...
..วิธีการเลือกหลักสูตร internet ..เกณฑ์การเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารหัส B576XXXX ..การเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารหัส B576XXXX
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2558
 2.การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา กรณีบัตรหาย/ชำรุด/เปลี่ยนชื่อ-สกุล ผ่านระบบออนไลน์
การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา กรณีบัตรหาย/ชำรุด/เปลี่ยนชื่อ-สกุล ผ่านระบบออนไลน์ ระบบทะเบียนฯ (www.reg.sut.ac.th)
เริ่มยื่นคำขอในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป
หลังยื่นคำขอแล้วเริ่มถ่ายรูปทำบัตรที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร 044-223016, 044-223017
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 3.ขอเชิญนักศึกษาทุกคนตอบแบบสำรวจออนไลน์ด้านอาชีพและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาทุกคนตอบแบบสำรวจออนไลน์ด้านอาชีพและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความสนใจด้านอาชีพของนักศึกษา โดยมีลิงค์แบบสำรวจออนไลน์ดังนี้ http://goo.gl/vLnI0v และติดตามกิจกรรมต่างๆของ Co-Op Suranaree University of Technology สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร 0-4422-3040, 3054
ประกาศโดย   ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2558
 4.ตารางสอนภาค 1/2558
ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/2558 อยู่ในระหว่างการจัดอาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงยังไม่สามารถใช้อ้างอิงได้
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2558
 5.เปิดประเมินการสอน Online ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
นักศึกษาสามารถเข้าทำการประเมินการสอนได้ที่ http://reg.sut.ac.th <<ขั้นตอนการทำการประเมิน>> (ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2558 โดยรายชื่อของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจะถือเป็นความลับ ผู้สอนที่ถูกประเมินไม่สามารถทราบได้
(หมายเหตุ: นักศึกษาที่เข้าทำการประเมินการสอนที่มีลำดับการประเมินลงท้้ายด้วยเลข 0 จำนวน 100 ท่านแรกจะได้รับแจกเสื้อสนับสนุนกิจกรรมการประเมินการสอน)
หากมีปัญหาอุปสรรคในการประเมินการสอนโปรดติดต่อ Tel.4659 สถานพัฒนาคณาจารย์ งานประเมินการสอน
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2558
 6.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาฯ และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9) ห้อง <<< F9329>>> <<< F9330>>> <<< F9332>>> <<< F9347>>> <<< F9353>>> <<< F9341>>> <<< F9345>>> <<< F9130>>> <<< F9131>>> <<< F9132>>> และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย <<< ห้องอบรม 1>>> <<< ห้องอบรม 2>>> อาคารเรียนรวม 1 <<< อาคารเรียนรวม 1>>> อาคารเรียนรวม 2 <<< อาคารเรียนรวม 2>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2558
 7.รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประเมินการสอนภาค 2/2557
ตามที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการการสอนโดยจัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษานั้น เพื่อเป็นการขอบคุณแก่นักศึกษาที่เสียสละเวลาเข้าประเมินฯ มหาวิทยาลัยจึงจัดทำเสื้อยืดมอบให้แก่ผู้เข้าประเมินที่ลำดับลงท้ายด้วยเลขศูนย์ ภาคการศึกษาละ 100 ตัว โดยในภาคการศึกษา 2/2557
<<ผู้โชคดีมีรายชื่อดังเอกสารแนบ>>
ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เสียสละทั้งที่ได้รับเสื้อและไม่ได้รับเสื้อ และขออวยพรให้การเสียสละเวลานี้ส่งผลให้ทุกท่านสอบผ่านและได้เกรดสูงในเทอม 3/2557 นี้ อนึ่ง อาจารย์ที่ถูกประเมินจะเห็นเพียงผลประเมิน ไม่สามารถรู้ข้อมูลนักศึกษาที่เข้าประเมินได้
ประกาศโดย   หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2558
 8.ด่วนที่สุด !!! กรณีนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ
นักศึกษารายใดที่มีหนี้สินค้างชำระ ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 11 มี.ค. 58 (ก่อนการลงทะเบียนเรียน 3/2557) มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินทุนของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, ค่าไฟฟ้า, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ [นักศึกษาสามารถตรวจสอบหนี้สินคงค้างได้ที่ >>> http://reg.sut.ac.th เมนู "ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน"
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2558
 9.ด่วนที่สุด!!! เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557 (กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง)
1. นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้างก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557 ต้องชำระ เงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 11 มี.ค. 58 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการ ศึกษาที่ 3/2557 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ
2. หนี้สินทึ่คงค้างให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและ บัญชี (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเงินและ บัญชีจะดำเนินการปลด lock ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้)
3. หนี้สินที่ปรากฎในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 58 เป็นต้นไป จะ ไม่ถูก lock ลงทะเบียน

4. ค่าหอพัก, หนี้สินหอพัก และค่าไฟฟ้าที่ปรากฎในภาคการศึกษาที่ 3/2557 จะไม่ถูก lock ลงทะเบียน
5. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 044-224910, 044-224911, 044224912 และ 044-224103
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2558
 10.ปฏิทินชำระเงิน [สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา] ภาคการศึกษาที่ 3/2557
เพื่อให้การรับเงินชำระเงินส่วนเกินทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้รับจากทุน เช่น ค่าหอพัก, ค่าไฟฟ้า, เงินประกันทั่วไป, ค่าธรรมเนียมลดรายวิชา ฯลฯ จึงกำหนดให้ นักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ ดังนี้
1. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ไปรษณีย์ (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 12-26 มี.ค. 2558 [พร้อมนักศึกษาปกติ] ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2-12 พ.ค. 2558
2. ตัดบัญชีธนาคาร (หักจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ดังนี้ ช่วงที่ 1 เริ่มหักบัญชี วันที่ 30 มี.ค. 2558 ช่วงที่ 2 เริ่มหักบัญชี วันที่ 13 พ.ค. 2558
หากนักศึกษาทุนไม่ชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท[เริ่มปรับชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้าล่าช้า ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 58
<<<= ดูปฏิทินชำระเงินนักศึกษาทุนที่นี่>>>
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2558
 11.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 3/2557 (หักบัญชีธนาคาร)
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 26 มี.ค. 58 (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 27 มี.ค. 2558 หนี้ในระบบจะถูกตัดวันที่ 30 มี.ค. 58 และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 58 เป็นต้นไป (โดยติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2558
 12.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 3/2557
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2557 ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน ถึงวันที่ 26 มี.ค. 2558 ซึ่งวันที่ 26 มี.ค. 2558 เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพักและค่าไฟฟ้าภายในวันที่ 26 มี.ค. 2558 มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท
...<<<สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินได้ที่นี่>>>...
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2558
 13.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 22,000 บาท นั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฉบับใหม่ได้
01 : หนังสือรับรอง สำหรับนักศึกษา
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556
เอกสารจากกรมบัญชีกลาง
- : หน้าที่ 1 - : หน้าที่ 2 - : หน้าที่ 3 - : หน้าที่ 4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2552
 14.ฟรี บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับนักศึกษา
1. ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย สำนักวิชา สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ
2. แจ้งกำหนดการที่สำคัญตามปฏิทินการศึกษา วันสอบ วันสอนชดเชย ฯลฯ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษา แจ้งผลการเรียน ฯลฯ
*** คำแนะนำการยกเลิกรับข้อความ
<<การบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา