' ' '
 
 
ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผู้จบการศึกษา'
       ++ แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'การเข้ารับปริญญา'

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบที่นี่
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-018, 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (ทั้งหมด) ประจำปีการศึกษา 2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 20 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 <<ตรวจสอบรายชื่อ>>
ทั้งนี้ให้ผู้สำเร็จการศึกษาแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2559
 2.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 20 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559) <<ตรวจสอบรายชื่อ>>
ทั้งนี้ให้ผู้สำเร็จการศึกษาแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2559
 3.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 20 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 <<ตรวจสอบรายชื่อ>>
ทั้งนี้ให้ผู้สำเร็จการศึกษาแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2559
 4.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2558 (โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษาแจกฟรี 1 ชุด พร้อมเข็มวิทยฐานะ (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (กดหมายเลข 7 ที่เครื่องแจกบัตรคิว) ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 (13.00 น.) เป็นต้นไป (1) กรณีรับเอกสารแทน ต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง เขียนรหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และที่อยู่ที่ให้จัดส่งให้) พร้อมแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวนเงิน 50 บาท สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มาที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและขัอมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2559
 5.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2558 (โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษาแจกฟรี 1 ชุด พร้อมเข็มวิทยฐานะ (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (กดหมายเลข 7 ที่เครื่องแจกบัตรคิว) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (1) กรณีรับเอกสารแทน ต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง เขียนรหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และที่อยู่ที่ให้จัดส่งให้) พร้อมแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวนเงิน 50 บาท สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มาที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2559
 6.ตารางสอบซ้ำซ้อนประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559
1.) ตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ให้ชัดเจนทาง Web site หรือประกาศที่บอร์ดฝ่ายตารางสอนตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)
2.) นักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อนตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบได้ >===ที่นี่===<
3.) แต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
         **** ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน(CLICK) สอบนอกตารางโปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2559
 7.ตารางสอน ตารางสอบ ภาค 2/2559
ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 อยู่ในระหว่างการจัดอาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงยังไม่สามารถใช้อ้างอิงได้
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2559
 8.การประเมินการสอน Online ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
สถานพัฒนาคณาจารย์ งานประเมินการสอน ได้เปิดให้มีการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ทำการประเมินผ่านทาง "ระบบทะเบียนนักศึกษา" << ไฟล์ขั้นตอนการประเมิน >>

หมายเหตุ: รายชื่อนักศึกษาที่เข้าทำการประเมิน ถือเป็นความลับ ไม่เปิดเผย และทุกสิ้นภาคการศึกษาจะมีการจับฉลากแจ้งของรางวัลส่งเสริมกิจกรรมการประเมินแก่นักศึกษาที่เข้าทำการประเมิน
โดยรายชื่อสามารถติดตามได้ที่ข่าวประกาศหน้าเว็บไซต์ fda.sut.ac.th / reg.sut.ac.th / elearning.sut.ac.th
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2559
 9.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9) ห้อง <<< F9329>>> <<< F9330>>> <<< F9332>>> <<< F9347>>> <<< F9353>>> <<< F9341>>> <<< F9345>>> <<< F9103(OSCE)>>> <<< F9130>>> <<< F9131>>> <<< F9132>>> และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา) <<< ห้องอบรม 1>>> <<< ห้องอบรม 2>>> อาคารเรียนรวม 1 <<< อาคารเรียนรวม 1>>> อาคารเรียนรวม 2 <<< อาคารเรียนรวม 2>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2559
 10.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 20 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 <<ตรวจสอบรายชื่อ>>
สำหรับนักศึกษาแจ้งจบ ปีการศึกษา 2558 ที่ไม่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนั้น อยู่ระหว่างรออนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย (ประชุม 24 ก.ย. 59) เมื่อได้รับอนุมัติฯ เรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้ทราบต่อไป ตรวจสอบข้อมูลสำเร็จการศึกษาได้ที่เมนูตรวจสอบแจ้งจบ
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2559
 11.ยกเลิกการส่งรูปชุดครุยแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559
ตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้เห็นชอบให้ยกเลิกการติดรูปถ่ายในเอกสารสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เป็นต้นไป ดังนั้นนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้ดำเนินการแจ้งจบในระบบโดยไม่ต้องส่งรูปถ่ายชุดครุย ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2559
 12.ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีได้รับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมการประเมินการสอน 3/2558
นักศึกษาผู้โชคดีสามารถนำหลักฐาน บัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อติดต่อขอรับ "เสื้อประเมินการสอน" ได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 (ในเวลาทำการ 8:30 – 16:30 น.) โปรดแต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดที่สุภาพ
<< ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/2a6Cpqj >>
หมายเหตุ :
- รายนามนักศึกษาผู้โชคดีจักยึดข้อมูลตามรหัสประจำตัวที่ปรากฏเป็นหลัก
- ผู้ที่ไม่มาติดต่อขอรับของรางวัลภายในช่วงวันที่กำหนดจักถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2559
 13.ประกาศอาคารเรียนห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์และนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4 อยู่ที่อาคารเรียนรวม 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8 อยู่ที่อาคารเรียนรวม 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 6 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 7
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2559
 14.ด่วนที่สุด!นักศึกษาใหม่ ที่เปิดบัญชีกับ ธ.กรุงไทย สาขา มทส. เพื่อหักเงินค่าทะเบียน 1/2559
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้เปิดบัญชีกับ ธ.กรุงไทย สาขา มทส. เพื่อหักเงินค่าทะเบียน ในภาคเรียนที่ 1/2559

1. ธ.กรุงไทย สาขา มทส. แจ้งว่า ในภาคเรียนที่ 1/2559 ไม่สามารถหักเงินในบัญชีของนักศึกษาทัน จะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาได้ ตั้งแต่เทอม 2/2559 เป็นต้นไป
2. ให้นักศึกษา ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน แบบ "พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน" ติดต่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร /ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. กรณีเปิดบัญชี กับ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา มทส. สามารถหักเงินในบัญชีเพื่้อชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 1/2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2559
 15.การทำบัตรนักศึกษากรณีบัตรหมดอายุ
นักศึกษาที่บัตรหมดอายุ ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ ได้ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นักศึกษานำบัตรเดิมมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2559
 16.ปฏิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2559 (กรณีหักเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา)
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษา <<ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้>> และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ ตั้งแต่วันที่ หนี้ของนักศึกษาถูกตัดจากระบบเรียบร้อยแล้ว (โดยติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2559
 17.ปฏิทินชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2559 และนักศึกษาที่พักอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพักและค่าไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท
สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินได้ที่นี่ --> นักศึกษาปกติ / นักศึกษาทุน / นักศึกษาสหกิจศึกษา / นักศึกษาแพทย์ / นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2559
 18.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน 2559 -
01 : หนังสือรับรอง สำหรับนักศึกษา
01 : หนังสือรับรอง ปีการศึกษา 2559
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556

รายละเอียดต่อไปที่ประกาศ ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง (เอกสารจากกรมบัญชีกลาง และเอกสารที่เกี่ยวข้องฯ)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา