ปฏิทินการศึกษา
-- : Download ปฏิทิน มทส. 2019-2020 --> Thai / Eng
ชุดปฏิทิน   
     ปีการศึกษา :   2561  / 1 2     3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 22 พ.ย. 2561 8:30 น.25 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 122 พ.ย. 2561 8:30 น.25 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 222 พ.ย. 2561 8:30 น.25 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 322 พ.ย. 2561 8:30 น.25 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 422 พ.ย. 2561 8:30 น.25 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ22 พ.ย. 2561 8:30 น.25 พ.ย. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 26 พ.ย. 2561 8:30 น.28 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  เพิ่มรายวิชา26 พ.ย. 2561 8:30 น.6 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลดรายวิชา26 พ.ย. 2561 8:30 น.28 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา26 พ.ย. 2561 8:30 น.6 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ถอนรายวิชา ( ติด W )7 ม.ค. 2562 8:30 น.8 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  ลดรายวิชาได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม26 พ.ย. 2561 8:30 น.30 พ.ย. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 26 พ.ย. 2561 8:30 น.6 ธ.ค. 2561 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 22 พ.ย. 2561 8:30 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน19 ม.ค. 2561 8:30 น.29 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 119 ม.ค. 2561 8:30 น.29 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 219 ม.ค. 2561 8:30 น.29 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 319 ม.ค. 2561 8:30 น.29 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 419 ม.ค. 2561 8:30 น.29 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปีอื่นๆ19 ม.ค. 2561 8:30 น.29 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 122 พ.ย. 2561 8:30 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 222 พ.ย. 2561 8:30 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 322 พ.ย. 2561 8:30 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 422 พ.ย. 2561 8:30 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ปีอื่น ๆ22 พ.ย. 2561 8:30 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ปรับลงทะเบียนล่าช้า26 พ.ย. 2561 8:30 น.6 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าหอพักและเงินยืมฉุกเฉิน15 ก.พ. 2562 8:30 น.15 ก.พ. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา
 • 26 พ.ย. 2561 8:30 น.6 ธ.ค. 2561 23:59 น.
 • ประเมินตนเองของผู้เรียน
 • 11 พ.ย. 2561 0:01 น.15 มี.ค. 2562 23:59 น.
 • ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 11 พ.ย. 2561 0:01 น.15 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  เปิดภาคการศึกษา26 พ.ย. 2561 8:30 น.6 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันจำหน่ายรายชื่อนศ.ที่ไม่ลงทะเบียนและไม่รักษาสถานภาพ11 ธ.ค. 2561 8:30 น.11 ธ.ค. 2561 16:30 น.
    -  ขอเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาใหม่26 พ.ย. 2561 8:30 น.30 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ขอเทียบโอนหน่วยกิตกรณีย้ายสาขาวิชา26 พ.ย. 2561 8:30 น.30 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา26 พ.ย. 2561 8:30 น.5 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  วันส่งเกรด7 มี.ค. 2562 8:30 น.18 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันแก้เกรด I, M, X25 มี.ค. 2562 8:30 น.29 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันแจ้งจบการศึกษา26 พ.ย. 2561 8:30 น.28 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  สมัครเป็นผู้ร่วมเรียน26 พ.ย. 2561 8:30 น.22 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  สมัครเรียนปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่ง26 พ.ย. 2561 8:30 น.22 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  สมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (กรณีเคยเป็นนศ.มทส.)26 พ.ย. 2561 8:30 น.22 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน24 ก.พ. 2562 0:01 น.24 ก.พ. 2562 23:59 น.
    -  ปิดภาคการศึกษา7 มี.ค. 2562 0:01 น.24 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันสอบปลายภาค25 ก.พ. 2562 9:00 น.6 มี.ค. 2562 16:00 น.
    -  สอนชดเชยวันพระราชทานปริญญาบัตร2 ธ.ค. 2561 0:01 น.2 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันมาฆบูชา17 ก.พ. 2562 0:01 น.17 ก.พ. 2562 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ23 ธ.ค. 2561 0:01 น.23 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่29 ธ.ค. 2561 0:01 น.6 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
  มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  16 ธ.ค. 2561 0:01 น.16 ธ.ค. 2561 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.