ปฏิทินการศึกษา
-- : Download ปฏิทิน มทส. 2019-2020 --> Thai / Eng
ชุดปฏิทิน   
     ปีการศึกษา :   2561  / 1     2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 3 ส.ค. 2561 8:30 น.5 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 13 ส.ค. 2561 8:30 น.5 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 23 ส.ค. 2561 8:30 น.5 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 33 ส.ค. 2561 8:30 น.5 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 43 ส.ค. 2561 8:30 น.5 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ3 ส.ค. 2561 8:30 น.5 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 6 ส.ค. 2561 8:30 น.7 ก.ย. 2561 23:59 น.
    -  เพิ่มรายวิชา6 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลดรายวิชา6 ส.ค. 2561 8:30 น.7 ก.ย. 2561 23:59 น.
    -  เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา6 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ถอนรายวิชา ( ติด W )10 ก.ย. 2561 8:30 น.12 ต.ค. 2561 16:30 น.
    -  ลดรายวิชาได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม6 ส.ค. 2561 8:30 น.10 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 6 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 3 ส.ค. 2561 8:30 น.16 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน22 ก.ย. 2561 8:30 น.2 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 122 ก.ย. 2561 8:30 น.2 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 222 ก.ย. 2561 8:30 น.2 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 322 ก.ย. 2561 8:30 น.2 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 422 ก.ย. 2561 8:30 น.2 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปีอื่นๆ22 ก.ย. 2561 8:30 น.2 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 13 ส.ค. 2561 8:30 น.16 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 23 ส.ค. 2561 8:30 น.16 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 33 ส.ค. 2561 8:30 น.16 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 43 ส.ค. 2561 8:30 น.16 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ปีอื่น ๆ3 ส.ค. 2561 8:30 น.16 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ปรับลงทะเบียนล่าช้า6 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าหอพักและเงินยืมฉุกเฉิน19 ต.ค. 2561 8:30 น.19 ต.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา
 • 6 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • ประเมินตนเองของผู้เรียน
 • 31 ก.ค. 2561 0:01 น.17 พ.ย. 2561 23:59 น.
 • ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 31 ก.ค. 2561 0:01 น.17 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  เปิดภาคการศึกษา6 ส.ค. 2561 8:30 น.7 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  วันจำหน่ายรายชื่อนศ.ที่ไม่ลงทะเบียนและไม่รักษาสถานภาพ20 ส.ค. 2561 8:30 น.20 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  ขอเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาใหม่6 ส.ค. 2561 8:30 น.10 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  ขอเทียบโอนหน่วยกิตกรณีย้ายสาขาวิชา6 ส.ค. 2561 8:30 น.10 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  ขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา6 ส.ค. 2561 8:30 น.9 ต.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันส่งเกรด8 พ.ย. 2561 8:30 น.19 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันแก้เกรด I, M, X26 พ.ย. 2561 8:30 น.30 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันแจ้งจบการศึกษา6 ส.ค. 2561 8:30 น.7 ก.ย. 2561 23:59 น.
    -  สมัครเป็นผู้ร่วมเรียน6 ส.ค. 2561 8:30 น.26 ต.ค. 2561 16:30 น.
    -  สมัครเรียนปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่ง6 ส.ค. 2561 8:30 น.26 ต.ค. 2561 16:30 น.
    -  สมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (กรณีเคยเป็นนศ.มทส.)6 ส.ค. 2561 8:30 น.26 ต.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน28 ต.ค. 2561 0:01 น.28 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  ปิดภาคการศึกษา8 พ.ย. 2561 0:01 น.25 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  วันสอบปลายภาค29 ต.ค. 2561 9:00 น.7 พ.ย. 2561 16:00 น.
    -  สอนชดเชยวันปิยมหาราช21 ต.ค. 2561 0:01 น.21 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ19 ส.ค. 2561 0:01 น.19 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  บรมนาถบพิตร
  7 ต.ค. 2561 0:01 น.7 ต.ค. 2561 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.