ปฏิทินการศึกษา
-- : Download ปฏิทิน มทส. 2019-2020 --> Thai / Eng
ชุดปฏิทิน   
     ปีการศึกษา :   2562  / 1     2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 20 ก.ค. 2562 8:30 น.21 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 120 ก.ค. 2562 8:30 น.21 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 220 ก.ค. 2562 8:30 น.21 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 320 ก.ค. 2562 8:30 น.21 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 420 ก.ค. 2562 8:30 น.21 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ20 ก.ค. 2562 8:30 น.21 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 22 ก.ค. 2562 8:30 น.23 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  เพิ่มรายวิชา22 ก.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ลดรายวิชา22 ก.ค. 2562 8:30 น.23 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา22 ก.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ถอนรายวิชา ( ติด W )26 ส.ค. 2562 8:30 น.27 ก.ย. 2562 16:30 น.
    -  ลดรายวิชาได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม22 ก.ค. 2562 8:30 น.26 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 22 ก.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 20 ก.ค. 2562 8:30 น.1 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน7 ก.ย. 2562 8:30 น.17 ก.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 17 ก.ย. 2562 8:30 น.17 ก.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 27 ก.ย. 2562 8:30 น.17 ก.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 37 ก.ย. 2562 8:30 น.17 ก.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 47 ก.ย. 2562 8:30 น.17 ก.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปีอื่นๆ7 ก.ย. 2562 8:30 น.17 ก.ย. 2562 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 121 ก.ค. 2562 8:30 น.1 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 221 ก.ค. 2562 8:30 น.1 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 320 ก.ค. 2562 8:30 น.1 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 420 ก.ค. 2562 8:30 น.1 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ปีอื่น ๆ20 ก.ค. 2562 8:30 น.1 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  ปรับลงทะเบียนล่าช้า22 ก.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าหอพักและเงินยืมฉุกเฉิน7 ต.ค. 2562 8:30 น.7 ต.ค. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา
 • 22 ก.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • ประเมินตนเองของผู้เรียน
 • 6 ก.ย. 2562 0:01 น.30 ต.ค. 2562 23:59 น.
 • ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 6 ก.ย. 2562 0:01 น.30 ต.ค. 2562 23:59 น.
    -  เปิดภาคการศึกษา22 ก.ค. 2562 8:30 น.10 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันจำหน่ายรายชื่อนศ.ที่ไม่ลงทะเบียนและไม่รักษาสถานภาพ5 ส.ค. 2562 8:30 น.5 ส.ค. 2562 16:30 น.
    -  ขอเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาใหม่22 ก.ค. 2562 8:30 น.26 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  ขอเทียบโอนหน่วยกิตกรณีย้ายสาขาวิชา22 ก.ค. 2562 8:30 น.26 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  ขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา22 ก.ค. 2562 8:30 น.26 ก.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันส่งเกรด26 ต.ค. 2562 8:30 น.4 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันแก้เกรด I, M, X11 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันแจ้งจบการศึกษา22 ก.ค. 2562 0:00 น.23 ส.ค. 2562 0:00 น.
    -  สมัครเป็นผู้ร่วมเรียน22 ก.ค. 2562 8:30 น.11 ต.ค. 2562 16:30 น.
    -  สมัครเรียนปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่ง22 ก.ค. 2562 8:30 น.11 ต.ค. 2562 16:30 น.
    -  สมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (กรณีเคยเป็นนศ.มทส.)22 ก.ค. 2562 8:30 น.11 ต.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน13 ต.ค. 2562 0:01 น.13 ต.ค. 2562 23:59 น.
    -  ปิดภาคการศึกษา26 ต.ค. 2562 0:01 น.10 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันสอบกลางภาค2 ก.ย. 2562 9:00 น.6 ก.ย. 2562 17:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค15 ต.ค. 2562 9:00 น.25 ต.ค. 2562 16:00 น.
    -  สอนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ18 ส.ค. 2562 0:01 น.18 ส.ค. 2562 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  4 ส.ค. 2562 0:01 น.4 ส.ค. 2562 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.