ปฏิทินการศึกษา
-- : Download ปฏิทิน มทส. 2019-2020 --> Thai / Eng
ชุดปฏิทิน   
     ปีการศึกษา :   2560  / 1     2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 28 ก.ค. 2560 8:30 น.30 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 128 ก.ค. 2560 8:30 น.30 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 228 ก.ค. 2560 8:30 น.30 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 328 ก.ค. 2560 8:30 น.30 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 428 ก.ค. 2560 8:30 น.30 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ28 ก.ค. 2560 8:30 น.30 ก.ค. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 31 ก.ค. 2560 8:30 น.1 ก.ย. 2560 23:59 น.
    -  เพิ่มรายวิชา31 ก.ค. 2560 8:30 น.9 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ลดรายวิชา31 ก.ค. 2560 8:30 น.1 ก.ย. 2560 23:59 น.
    -  เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา31 ก.ค. 2560 8:30 น.9 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ถอนรายวิชา ( ติด W )4 ก.ย. 2560 8:30 น.6 ต.ค. 2560 16:30 น.
    -  ลดรายวิชาได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม31 ก.ค. 2560 8:30 น.4 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 31 ก.ค. 2560 8:30 น.9 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 28 ก.ค. 2560 8:30 น.10 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน16 ก.ย. 2560 8:30 น.26 ก.ย. 2560 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 116 ก.ย. 2560 8:30 น.26 ก.ย. 2560 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 216 ก.ย. 2560 8:30 น.26 ก.ย. 2560 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 316 ก.ย. 2560 8:30 น.26 ก.ย. 2560 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 416 ก.ย. 2560 8:30 น.26 ก.ย. 2560 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปีอื่นๆ16 ก.ย. 2560 8:30 น.26 ก.ย. 2560 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 128 ก.ค. 2560 8:30 น.10 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 228 ก.ค. 2560 8:30 น.10 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 328 ก.ค. 2560 8:30 น.10 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 428 ก.ค. 2560 8:30 น.10 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ปีอื่น ๆ28 ก.ค. 2560 8:30 น.10 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ปรับลงทะเบียนล่าช้า31 ก.ค. 2560 8:30 น.9 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าหอพักและเงินยืมฉุกเฉิน16 ต.ค. 2560 8:30 น.16 ต.ค. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา
 • 31 ก.ค. 2560 8:30 น.9 ส.ค. 2560 16:30 น.
 • ประเมินตนเองของผู้เรียน
 • 31 ก.ค. 2560 0:01 น.10 พ.ย. 2560 23:59 น.
 • ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 31 ก.ค. 2560 0:01 น.10 พ.ย. 2560 23:59 น.
 • สำรวจความคิดเห็น
 • 31 ก.ค. 2560 0:01 น.26 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  เปิดภาคการศึกษา31 ก.ค. 2560 8:30 น.10 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  วันจำหน่ายรายชื่อนศ.ที่ไม่ลงทะเบียนและไม่รักษาสถานภาพ15 ส.ค. 2560 8:30 น.15 ส.ค. 2560 16:30 น.
    -  ขอเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาใหม่31 ก.ค. 2560 8:30 น.4 ส.ค. 2560 16:30 น.
    -  ขอเทียบโอนหน่วยกิตกรณีย้ายสาขาวิชา31 ก.ค. 2560 8:30 น.4 ส.ค. 2560 16:30 น.
    -  ขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา31 ก.ค. 2560 8:30 น.12 ต.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันส่งเกรด13 พ.ย. 2560 8:30 น.21 พ.ย. 2560 16:30 น.
    -  วันแก้เกรด I, M, X27 พ.ย. 2560 8:30 น.1 ธ.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันแจ้งจบการศึกษา31 ก.ค. 2560 0:01 น.1 ก.ย. 2560 23:59 น.
    -  สมัครเป็นผู้ร่วมเรียน31 ก.ค. 2560 8:30 น.27 ต.ค. 2560 16:30 น.
    -  สมัครเรียนปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่ง31 ก.ค. 2560 8:30 น.27 ต.ค. 2560 16:30 น.
    -  สมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (กรณีเคยเป็นนศ.มทส.)31 ก.ค. 2560 8:30 น.27 ต.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน22 ต.ค. 2560 0:01 น.22 ต.ค. 2560 23:59 น.
    -  ปิดภาคการศึกษา11 พ.ย. 2560 0:01 น.26 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  วันสอบปลายภาค1 พ.ย. 2560 9:00 น.10 พ.ย. 2560 16:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.