ปฏิทินการศึกษา
-- : Download ปฏิทิน มทส. 2019-2020 --> Thai / Eng
ชุดปฏิทิน   
     ปีการศึกษา :   2558  / 1 2 3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 3 มี.ค. 2559 8:30 น.6 มี.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 13 มี.ค. 2559 8:30 น.6 มี.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 23 มี.ค. 2559 8:30 น.6 มี.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 33 มี.ค. 2559 8:30 น.6 มี.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 43 มี.ค. 2559 8:30 น.6 มี.ค. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ3 มี.ค. 2559 8:30 น.6 มี.ค. 2559 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 7 มี.ค. 2559 8:30 น.8 เม.ย. 2559 23:59 น.
    -  เพิ่มรายวิชา7 มี.ค. 2559 8:30 น.16 มี.ค. 2559 23:59 น.
    -  ลดรายวิชา7 มี.ค. 2559 8:30 น.8 เม.ย. 2559 23:59 น.
    -  เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา7 มี.ค. 2559 8:30 น.16 มี.ค. 2559 23:59 น.
    -  ถอนรายวิชา ( ติด W )18 เม.ย. 2559 8:30 น.23 พ.ค. 2559 16:30 น.
    -  ลดรายวิชาได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม7 มี.ค. 2559 8:30 น.11 มี.ค. 2559 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 7 มี.ค. 2559 8:30 น.16 มี.ค. 2559 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 3 มี.ค. 2559 8:30 น.17 มี.ค. 2559 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน30 เม.ย. 2559 8:30 น.10 พ.ค. 2559 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 130 เม.ย. 2559 8:30 น.10 พ.ค. 2559 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 230 เม.ย. 2559 8:30 น.10 พ.ค. 2559 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 330 เม.ย. 2559 8:30 น.10 พ.ค. 2559 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 430 เม.ย. 2559 8:30 น.10 พ.ค. 2559 23:59 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปีอื่นๆ30 เม.ย. 2559 8:30 น.10 พ.ค. 2559 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 13 มี.ค. 2559 8:30 น.17 มี.ค. 2559 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 23 มี.ค. 2559 8:30 น.17 มี.ค. 2559 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 33 มี.ค. 2559 8:30 น.17 มี.ค. 2559 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 43 มี.ค. 2559 8:30 น.17 มี.ค. 2559 23:59 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ปีอื่น ๆ3 มี.ค. 2559 8:30 น.17 มี.ค. 2559 23:59 น.
    -  ปรับลงทะเบียนล่าช้า7 มี.ค. 2559 8:30 น.16 มี.ค. 2559 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าหอพักและเงินยืมฉุกเฉิน27 พ.ค. 2559 8:30 น.27 พ.ค. 2559 15:30 น.
 • ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา
 • 7 มี.ค. 2559 8:30 น.16 มี.ค. 2559 16:30 น.
 • ประเมินตนเองของผู้เรียน
 • 3 มี.ค. 2559 0:01 น.19 มิ.ย. 2559 23:59 น.
 • ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 3 มี.ค. 2559 0:01 น.19 มิ.ย. 2559 23:59 น.
    -  เปิดภาคการศึกษา7 มี.ค. 2559 8:30 น.15 มิ.ย. 2559 23:59 น.
    -  วันจำหน่ายรายชื่อนศ.ที่ไม่ลงทะเบียนและไม่รักษาสถานภาพ21 มี.ค. 2559 8:30 น.21 มี.ค. 2559 16:30 น.
    -  ขอเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาใหม่7 มี.ค. 2559 8:30 น.11 มี.ค. 2559 16:30 น.
    -  ขอเทียบโอนหน่วยกิตกรณีย้ายสาขาวิชา7 มี.ค. 2559 8:30 น.11 มี.ค. 2559 16:30 น.
    -  ขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา7 มี.ค. 2559 8:30 น.17 พ.ค. 2559 16:30 น.
    -  วันส่งเกรด16 มิ.ย. 2559 8:30 น.29 มิ.ย. 2559 16:30 น.
    -  วันแจ้งจบการศึกษา7 มี.ค. 2559 8:30 น.8 เม.ย. 2559 23:59 น.
    -  วันส่งรูปชุดครุย7 มี.ค. 2559 8:30 น.8 เม.ย. 2559 16:30 น.
    -  สมัครเป็นผู้ร่วมเรียน7 มี.ค. 2559 8:30 น.10 มิ.ย. 2559 16:30 น.
    -  สมัครเรียนปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่ง7 มี.ค. 2559 8:30 น.10 มิ.ย. 2559 16:30 น.
    -  สมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (กรณีเคยเป็นนศ.มทส.)7 มี.ค. 2559 8:30 น.10 มิ.ย. 2559 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน5 มิ.ย. 2559 8:30 น.5 มิ.ย. 2559 23:59 น.
    -  ปิดภาคการศึกษา16 มิ.ย. 2559 8:30 น.10 ก.ค. 2559 23:59 น.
    -  วันสอบปลายภาค6 มิ.ย. 2559 9:00 น.15 มิ.ย. 2559 16:00 น.
    -  สอนชดเชยวันวิสาขบูชา29 พ.ค. 2559 8:30 น.29 พ.ค. 2559 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันพืชมงคล15 พ.ค. 2559 8:30 น.15 พ.ค. 2559 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันฉัตรมงคล1 พ.ค. 2559 8:30 น.1 พ.ค. 2559 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันจักรี3 เม.ย. 2559 8:30 น.3 เม.ย. 2559 23:59 น.
    -  งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์11 เม.ย. 2559 8:30 น.15 เม.ย. 2559 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันหยุดทำการกรณีพิเศษ 6 พ.ค. 255914 พ.ค. 2559 8:30 น.14 พ.ค. 2559 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.